”Senaste nytt – läs mer efter inloggning”

2024-04-17 Förrättningslantmätaren har kallat sakägarna till ett sammanträde för att gå igenom förslaget till gemensamhetsanläggningar för Tällberg. Enligt plan hålls sammanträdet den 22 maj 2024. Mötet sker på Visir Bio i Leksand klockan 15:00 till ca. 17:30.
Ett exemplar av förslag till andelstal och kartmateriel kommer skickas till arbetsgruppen så att dessa finns tillgängliga i Bystugan för syn i god tid före sammanträdet.

2024-03-12 Leif och Magnus mötte den nya Lantmätaren, Åsa Almkvist, som nu återstartat arbetet med vår förrättning .Uppdaterade förrättningshandlingar genomgicks. Planen är nu att rätta och komplettera alla underlag så att nästa förrättningssammanträde kan äga rum den 22 maj 2024.

2023-11-01 Nuvarande lantmätare har lämnat över ansvaret för den fortsatta förrättningsprocessen till  lantmätare, Åsa Almkvist.
Nästa steg: När revideringarna är slutförda kommer LM att se till att samtliga sakägare får ta del av dessa digitalt.

2023-10-18 Möte med LM. Lantmätaren har kommit långt med förrättningsdokumenten dvs beskrivning av GA, vägförvaltningen samt  ägar- och driftsandelar. Leif och Sara har lagt ner en dryg vecka på granskning av ett 20-taldokument som nu är under revidering av LM.

2023-07-06 Leif och Sara har träffat lantmätaren efter ett arbetsmöte i väggruppen. Vi enades med lantmätaren om fortsatt samarbete i höst för att minimera förrättningskostnaden. En gemensam ansats för att bilda GA och fördela vägansvaret togs fram. Läs om ansatsen  i dokumentarkivet.

2023-05-26 Leif, sammankallande i väggruppen har bokat en faktagenomgång med lantmätaren.

2023-05-17 Vägsyn inbokad med kommunens gatuchef. Leif och Magnus deltager.

2023-05-08 Lantmätaren har återstartat förrättningsarbetet.

2022-11-15 : Lantmäteriet avslår Leksand kommuns ansökan om vilandeförklaring av förrättningen. Lantmäteriet återupptar sin pausade handläggning med att bilda gemensamhetsanläggningar.

2022-11-14 Rapport från kommunens vägunderhåll.

2022-10-25 Efter konstruktiv dialog med kommunen har ett förbättringsprojekt startat.​

2022-09-16 Leksands kommun pausar förrättningen av enskilda vägarna.

2022 – augusti/september  Leif har haft kontakt kommunens gatuchef, O Oskarsson.

2022-06-27 Kommunfullmäktige har fattat nya beslut om enskilda vägar.

2022-05-25 Lantmätaren hade ett första möte i Tällberg med arbetsgruppen.

2022-05-05 Lantmäteriets informationssammanträde genomfört. Förrättningen startad. Arbetsgruppen träffar FLM 25/5.

2022-02-21 Leif har haft ett möte med kommunen om kommande vägunderhåll.

Vem äger och ansvarar för vägen till din fastighet?

Vi vill öka förståelsen för att vi fastighetsägare måste, som kommunen initierat, bilda en vägorganisation som kan ta ansvar för våra enskilda vägar.

Källa: 2021-09-30. Trafikverkets databas NVDB. Gröna vägar har enskilt vägansvar.

Det finns tre former av vägansvar: Statligt, kommunalt eller enskilt. I Tällberg finns tre allmänna/statliga vägar och i övrigt enskilda vägar. Inga kommunala!
Men kommunen sköter väl dessa? Behöver du verkligen bry dig? Absolut!

En enskild väg ägs och ansvaras för av en eller flera enskilda fastighets-/markägare. På våra vägar i Tällberg kan det vara nära 70 olika ägare som kan bestämma över en viss vägsträcka.

Ingen kommun har väghållaransvar för enskilda vägar! Kommunen har inte heller rätt att göra en enskild väg till kommunal. Men man kan frivilligt stödja till viss del.

Kommunen har, sedan 1973, frivilligt beslutat att sköta löpande underhåll som snöröjning och dikesslåtter. Men större åtgärder betyder intrång på privat mark. Samtliga fastighetsägare som berörs ska i så fall ge sitt tillstånd. Det är helt ogörligt att hantera.

Många kommuner i Sverige sköter inte alls enskilda vägar. Vi hoppas Leksand fortsätter stödja och vi gör allt för att få bidrag till upprustning. Men vägarna förfaller på grund av ägarsituationen. Kommunen lovar, tillsvidare, fortsatt skötsel men kräver att vi bildar en väghållarorganisation. Det mest konstruktiva för oss i Tällberg är att göra en lantmäteri-förrättning och bilda en samfällighetsförening som förvaltar vägarna.

Har din fastighet väsentlig nytta av någon av vägarna Sjögattu, Holgattu, Ovabacksgattu och Hedgattu för utfart ur byn blir du delägare med delansvar för vägkostnader. Med en samfällighetsförening får vi ett hyfsat rättvist och lagstadgat kostnadsansvar. Vi får rättigheter och möjligheter att göra de åtgärder som vi inte kan förmå kommunen att ta hand om.

Vi säkrar långsiktigt vägkvaliteten som är en oerhört viktig del av våra fastigheter. Väggruppen i Tällberg har förarbetat underlag till Lantmäteriet för att minska förrättningskostnaden som vi alla måste dela på. Vill du veta mer om att bli delägare och har funderingar kring nyttan med en förrättning eller vill bidra med synpunkter så ring eller maila:

Leif Berntsson, Tällbergs Väggrupp och kontaktperson mot Lantmäteriet, 070-590 11 06,

e-post: enskildavagar@tallbergsby.se 

Leif är utsedd av Byamännen att vara huvudkontakt med Lantmäteriet. Leif, och Sara, har mångårig erfarenhet av såväl förrättningar som arbete i samfällighetsföreningar. Leif och Sara har haft ett första möte 211111 med lantmätaren och då delgett vad arbetsgruppen jobbat/jobbar med för att underlätta kommande förrättning.

Magnus Westerlund, ordförande Byamännen, 070-458 01 38

Sara Grönlund, sakkunnig i detta ärende, 070-590 98 70

Vi kommer löpande att informera om läget på Byamännens stämmor och lägga ut mer information här på tallbergsby.se/enskilda. I dokumentarkivet kan du finna information om senaste kontakter med Lantmäteriet, dokument med förslag till gemensamhetsanläggningar, underlag som belyser hur andelstal för ägaransvar utarbetas mm. Logga in om du har fått ett lösenord!

Allmän information angående enskilda vägar finns att hämta på följande länkar:

Leksands kommun

Trafikverket

Lantmäteriet

Om ditt lösenord inte fungerar, prova då att byta ut litet e mot stort E